Regulamin współpracy

z MK GADGETS Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowcu

Dzień dobry!

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Zapraszamy do współpracy

Tyle słowem wstępu, a teraz czas na formalności. Na początek, dane rejestrowe dostawcy:

MK GADGETS Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowcu 216, 32-003 Zakrzowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000653062, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6832092286, REGON: 366101128, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy, dostawach towarów, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy

Zespół MK GADGETS

 • § 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: www.przypinki.info
 3. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: www.przypinki.info,
 4. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary za umówioną cenę,
 5. Towary – produkty o określonym rodzaju z katalogu Dostawcy prezentowanego na łamach Serwisu, dostarczone Klientowi według specyfikacji Klienta,
 6. Dostawca – 6) MK Gadgets Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowcu 216, 32-003 Zakrzowiec,
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000653062, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6832092286, REGON: 366101128, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł.
 • § 2

Serwis

 1. Dostawca za pośrednictwem Serwisu prezentuje przykłady Towarów, które Klienci mogą zamówić, a Dostawca dokona ich dostawy na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox).
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Dostawcy.
 5. Wszelkie informacje dotyczące Towarów zawarte w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 • § 3

Zamawianie Towarów i zawieranie Umów

 1. Dostawca przyjmuje zamówienia składane telefonicznie, e-mailem lub osobiście w siedzibie Dostawcy. Złożenie zamówienia nie wiąże Dostawcy, zaś brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia realizacji Dostawy.
 2. Po złożeniu zamówienia, Dostawca w wiadomości zwrotnej przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, przedstawia warunki realizacji zamówienia i ustala z nim szczegóły dostawy Towarów, w tym szczegóły płatności i ceny. Po ustaleniu szczegółów Dostawca przesyła Klientowi ofertę zawierającą treść propozycji Umowy oraz dane do przelewu za dostawę Towarów. Płatność powinna zostać dokonana w sposób opisany w § 4 Regulaminu. Ważność oferty wynosi 14 dni.
 3. Jednocześnie z dokonaniem płatności, Klient przesyła Dostawcy szczegółową specyfikację rodzaju Towaru, który ma zostać dostarczony Klientowi. Specyfikacja powinna zawierać takie cechy Towarów, jak wymiary, materiał wykonania, określenie kolorów w metodzie CMYK czy przesłanie tekstu lub grafiki do zamieszczenia na Towarach.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności i otrzymaniu specyfikacji zamówienia, Dostawca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Dostawcą.
 • § 4

Płatność

 1. Cena za Towary uiszczana jest w całości z góry. Umowa może stanowić, że płatność ceny nastąpi za pobraniem, bądź z 14-dniowym terminem płatności po dostawie Towarów.
 2. Płatność możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy.
 3. Prawo własności do Towarów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny za Towary.
 4. Fakturę dokumentującą dokonaną płatność Klient otrzymuje w przesyłce zawierającej dostarczane Towary.
 • § 5

Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do dostawy Towaru jest zapłacenie z góry przez Klienta całości wynagrodzenia za Towary.
 2. Koszty dostawy Towarów ponosi Klient. Wysokość kosztów dostawy Towarów jest uzależniona od wagi paczki, jej gabarytów oraz wybranego przewoźnika lub spedytora. O wyborze przewoźnika lub spedytora decyduje Klient.
 3. Koszty dostawy Towarów doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej dostawie Towarów z danego zamówienia.
 4. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi.
 5. Dostawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub dostawy Towarów, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy Dostawca poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Klienta.
 • § 6

Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub nieczytelnego złożenia zamówienia przez Klienta, w szczególności za nieprawidłowości powodujące opóźnienie realizacji dostawy i niedostarczenie zamówionych Towarów.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy Towarów, dostarczenia produktów o parametrach innych niż w zamówieniu, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności Dostawca nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiednich Towarów w danym terminie.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich w związku z dostawą Towarów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźników lub spedytorów.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści tekstowe i graficzne zamieszczone na produkowanych i dostarczanych Klientowi Towarach.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek siły wyższej.
 7. Z zastrzeżeniem dalej idących ograniczeń przewidzianych w Regulaminie, odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty Klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny za dostawę Towarów, której dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Dokonana wedle uznania Dostawcy (1) naprawa, (2) wymiana wadliwych Towarów na wolne od wad lub (3) zwrot zapłaconej za te Towary ceny, wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia Klienta z tytułu dostarczenia wadliwych Towarów.
 • § 7

Treści tekstowe i graficzne na Towarach

 1. Prawa autorskie do treści tekstowych i graficznych zamieszczonych na dostarczanych Klientowi Towarach przysługują Klientowi, z wyjątkiem treści tekstowych i graficznych przygotowywanych przez Dostawcę.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wszelkich praw przysługujących osobom trzecim do treści tekstowych i graficznych, w szczególności praw autorskich, które mogą lub mogłyby mieć miejsce w wyniku realizacji Umowy.
 3. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie Towarów w celu promocji prowadzonej przez Dostawcę działalności, w szczególności do prezentacji Towarów w portfolio Dostawcy, na stronie internetowej Dostawcy, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Dostawcę i na przedstawianie Towarów potencjalnym klientom Dostawcy.
 • § 8

Reklamacje

 1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że dostarczone Towary posiadają wady, może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Dostawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 • § 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności i plików cookie dostępnej pod adresem www.przypinki.info 

 • § 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Regulaminem - wiążące są postanowienia Umowy.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Umów zawartych między Klientem a Dostawcą.
 3. Obowiązujące u Klienta warunki realizacji umów o treści odmiennej od Regulaminu nie są akceptowane przez Dostawcę. Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Klienta są wiążące dla Dostawcy jedynie, gdy Umowa tak stanowi.
 4. Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Dostawcą przyjęcie przez niego postanowień Regulaminu przy jednej Umowie uważa się za jego akceptację dla wszystkich kolejnych Umów.
 5. Dostawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firma: info@przypinki.info - tel. 12 263 72 03tel. 12 281 00 86
Zapraszamy: poniedziałek - czwartek w godz. 9-17, piątek w godz. 8-16

­